1232 bibrda

Biz barada

2

Hormatly Prezidentimiziň goldamagy netijesinde 2014-nji mart(Aprel) aýynda alyp beren ştrih kod (çyzykly belgi) bize daşarky ýurt bazarlaryna haryt çykarmagymyz üçin örän uly ähmiýet goldow bolup dur.Biz önüm öndürýän telekiçiler, muňa jogap edip, ýokary hilli azyk önümleriniň bolçulugyny üpjün etmeklikde Berkerar Watanymyzyň bagtyýarlyk döwründe gaýratly zähmet çekjegimize Hormatly Prezidentimizi ynandyrýarys.

Geljekde ýurdumyzy, senagat taýdan kuwwatly ýurda öwürmek milli ykdysadyýetimizi ösdürmek,biz telekeçiler özümize borç edinmeli.

2013-nji ýylyň aprel aýyndan başlap azyk önümçiligi üçin berlen ygtyýarnama esasly gant önümçilgi ýola goýuldy.Öndürýän önümümizi "Ak Gar" ady bilen sarp ediş bazaryna çykaryp başladyk.Biz her günde 7-8 tonna önüm öndürip halkymyza ýetirýäris.Özümize gerekli ýer bölegini alanymyzdan soňra öndürýän önümümiziň mukdaryny 10 essä çenli artdyrmak maksadymyz bar, çünki biz sarp ediş bazarymyzyň isleglerini nazarda tutmak bilen, şu netijä geldik.Dünýä standartlaryna laýyk gelýän haryt öndürmeklik, içerki sarp ediş bazaryny haryt bilen üpjün etmek bilen birlikde daşary ýurt bazarlarynada harytlarymyzy çykarmak biziň meýilnamalarymyzyň biri bolup durýar.