Ak Gar saýdyna hoş geldiňiz

Salam Ak Gar saýdynyň myhmanlary.

Siz biziň bu saýdymyzda bizin harytlarymyz bilen tanşyp bilersiňiz we biz barada maglumatlar alyp bilersiňiz.2013-nji ýylyň aprel aýyndan başlap azyk önümçiligi üçin berlen ygtyýarnama esasly gant önümçiligini ýola goýduk.Öndürýän önümi "Ak Gar" ady bilen sarp ediş bazarna çykaryp başladyk…..

2-500

Işlerimiz

Biz her günde 7-8 tonna önüm öndürip halkymyza ýetirýäris.

Biz her günde 10 essä çenli artdyrmak maksadymyz bar

Ak Gar HK ýokary derejede iň gowy gantlaryny hödür edýär.
Ak Gar

Ak Gar

Hormatly Prezidentimiziň goldamagy netijesinde 2014-nji mart(Aprel) aýynda alyp beren ştrih kod (çyzykly belgi) bize daşarky ýurt bazarlaryna haryt çykarmagymyz üçin örän uly ähmiýet goldow bolup dur.Biz önüm öndürýän telekiçiler, muňa jogap edip, ýokary hilli azyk önümleriniň bolçulugyny üpjün etmeklikde Berkerar Watanymyzyň bagtyýarlyk döwründe gaýratly zähmet çekjegimize Hormatly Prezidentimizi ynandyrýarys.

Geljekde ýurdumyzy, senagat taýdan kuwwatly ýurda öwürmek milli ykdysadyýetimizi ösdürmek,biz telekeçiler özümize borç edinmeli.

Doly Maglumat
2013-nji ýylyň aprel aýyndan başlap azyk önümçiligi üçin berlen ygtyýarnama esasly gant önümçilgi ýola goýuldy.Öndürýän önümümizi "Ak Gar" ady bilen sarp ediş bazaryna çykaryp başladyk.
Biz her günde 7-8 tonna önüm öndürip halkymyuza ýetirýäris.Özümize gerekli ýer bölegini alanymyzdan soňra öndürýän önümümiziň mukdaryny 10 essä çenli artdyrmak maksadymyz bar, çünki biz sarp ediş bazarymyzyň isleglerini nazarda tutmak bilen, şu netijä geldik.
Dünýä standartlaryna laýyk gelýän haryt öndürmeklik, içerki sarp ediş bazaryny haryt bilen üpjün etmek bilen birlikde daşary ýurt bazarlarynada harytlarymyzy çykarmak biziň meýilnamalarymyzyň biri bolup durýar.